กิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ ได้จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยองค์การบริหารส่วรตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กในศูนย์ เพื่อสร้างคสามสามาัคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ สุขภาพร่างกายแข่งแรง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก