กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี “ส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างสถาบันครอบครัว” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาตนเองของสตรีให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมธรรมาธิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ