กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี

เมื่อวันที่ 9 กันายายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกกรรม “ส่งเสริมพัฒนาสตรีและส่งเสริมสถาบันครอบครัว” โดยกิจกกรรมนี้ จัดขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาตนเองของสตรีให้มีประสิทธิภาพ และมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ให้กับสตตรีในเชต อบต.ปะลุกาสาเมาะ