กิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์

วันที่ 23-24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้กิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจกีฬาและการออกกำลังกาย และปลูกฝังความมีระเบรยบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู็รักสามัคคีในหมู่คณะ จัดกิจกรรมโดย กองศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ