กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ 2563
เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของาวไทยให้คอยู่ตลอดไป และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีรดน้ำดำหัวและขอพรต่อผู้สูงอายุ