กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่12 มกราคม 2562 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ ได้จัดกิจกกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และเห็นว่าการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษาะความสามารถ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ