กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน น้อมนำหลักศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง