กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์

เมื่อวันที่17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอับดุลรอมัน สาเมาะ ได้จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และได้เปิดโอกาศให้ประชาชยได้พบปะ พูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกัน จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของหมู่บ้าน