กิจกรรมโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2-3 กันยายน 2563
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ณ ห้องประชุมธรรมภิบาล

#กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
#องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ