กิจกรรม มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 1 เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรม มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิงเขา
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาบุ๊
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกือดายือริง
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดปะลุกาแปเราะ
ที่ห้องประชุมธรรมาภิบาล อบต.ปะลุกาสาเมาะ