กิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการประชาชน จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะได้จัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการประชาชน จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ณ มัสยิดซีอารุดดีน บ้านมาแฮ