ครม.สัญจรที่ มนร.ในวันที่ 21 มกราคม 2563 มาพบปะและเยี่ยมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปะลุกาสาเมาะและ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563
ศพค.ปะลุกาสเมาะได้มีโอกาสนำเสนอและสรุปผลการปฏิบัติงานของปีผ่านมาให้กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านจุติ ไกรฤกษ์ ที่ อบต.บาเระเหนือ ที่ท่านได้ถือกาสก่อนประชุม ครม.สัญจรที่ มนร.ในวันที่ 21 มกราคม 2563 มาพบปะและเยี่ยมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปะลุกาสาเมาะและการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งขอแม่เลี้ยงเลี้ยงเดียว(กลุ่ม”ยาใจ ดีไซน์”)บ้านจำปากอ อบต.บาเระเหนือ ศพค.ปะลุกาสาเมาะได้นำเสนอทั้งหมด 3 ประเด็น ก็คือ
1.ขอให้มี พรบ.สำหรับเด็กกำพร้าโดยเฉพาะ และเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กกำพร้าเป็นรายเดือน จนถึงอายุ 12 ปี(เหมือนกับที่เคยสงเคราะห์เงินให้กับเด็กแรกเกิด)
2. ขอให้ศูนย์ซ่อมอุปกรณืกายสำหรับผู้พิการในระดับพื้นที่(อำเภอละศูนย์)
3. ขอให้เพิ่มเงินสนับสนุนกิจกรรมของ ศพค.
3.1 งบฯพัฒนาศูนย์ฯ
3.2 งบฯจัดกิจกรรมให้กักลุ่มเป้าหมายฯ
– กลุ่มผู้สูงอายุ,กลุ่มผู้พิการ ที่ติดบ้านติดเตียง
– กลุ่มครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
– กลุ่มเด็กกำพร้า
– กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
– กลุ่มเด็กและเยาวชน
แนวทางการทำงานของ ศพค.เพื่อสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราซดำริว่าด้วยการพัฒนา “ครอบครัวมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง”