โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าจุฬาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าจุฬาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สนับสนุนให้ประชาชนมีความตระหนักเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนั้นยังมีกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพโดย จนท.สาธารณสุข และ อสม. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันและรักษาโรคในอนาคตต่อไป