ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล
ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมบูโด
นำสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง และบัตรสอบด้วยนะคะ