ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลฯ ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เรื่องรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น