ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จึงขอเชิญบุคคลภายนอกผู้เคยติดต่อไม่ว่าช่องทางใดๆ (รับบริการ,เป็นคู่สัญญา, ฯลฯ) กับองค์การบริการส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ตาม แสกน QR code

หรือ

link https://itas.nacc.go.th/go/eit/zps0lz