ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้า ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

 

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ซึ่งได้ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ไว้กับ อบต.
และได้เลิกประกอบการฯแล้ว สามารถยื่นหลักฐานเพื่อจดทะเบียนเลิกฯ ต่อนายทะเบียนประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยนำใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 20.- บาท
 รายละเอียดตามเอกสาร