พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรม อปพร. ของศูนย์ อปพร.อบตปะลุกาสาเมาะ มีความเข้มแข็งแลมรีบบทเพ่มมากขึ้นในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินอ่าต่อเนื่องและมีประสิทธิภา