มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ถูกกักกันในบริเวณบ้าน (Home Quarantine) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือผู้ถูกกักกันในบริเวณบ้าน (Home Quarantine) จำนวน 9 ครัวเรือน เพื่อดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 มิให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชน ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)