รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี