สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะได้เปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะได้เปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ(ห้องประชุมบูโด)