ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนและอนุรักษ์ประพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูหจิตใต้สำนึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญา คุ่นค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีวิทยกรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกกรรมดังกล่าว