อบต.ปะลุกาสาเมาะรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรม อบต.ปะลุกาสาเมาะรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้ประชาชนรวมถึงผู้นำท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และให้ประชาชน เยาวชน กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน