อบต.ปะลุกาสาเมาะ มอบเจลแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับมัสยิด วัด ศพด. และ โรงเรียน ในพื้นที่