อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564 อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ เพื่อประเมินสุขภาพและดำเนินกิจกรรมตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ที่กำหนด