เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส