โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี ส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างสถาบันครอบครัว

นายก อบต. ปะลุกาสาเมาะ ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. ได้จัดโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี “ส่งเสริมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างสถาบันครอบครัว” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาตนเองของสตรีให้มีประสิทธิภาพ จัดระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ