โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายก อบต. ปะลุกาสาเมาะได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จัดระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ