โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563


ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องภาวะโภชนาการและการส่งเสรมสุขภาพเด็ก เพื่อสนับสนุนให้เด็กในพื้นที่มีโภชนาการที่ดีเติบโตสมวัย