โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

วันที่ 24 มกราคม 2562
อบต.ปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นภายใต้กิจกรรม การฝึกอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
ระหว่างวันที่ 24-31 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล อบต.ปะลุกาสาเมาะ และกรุงเทพฯ จ.เพชรบูรณ์ จ.เลย จ.บุรีรัมย์