โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม การฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราะิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 31 มกราคม 2562