โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนด้านภัยทางถนน และการป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนด้านภัยทางถนน และการป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564