โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ภายใต้กิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 7-12 เมษายน 2562