โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ ได้จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ