โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2563 อบต. ปะลุกาสาเมาะดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 เพื่อให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานโครงการมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน