โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256