โครงการอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

วันที่ 18 มีนาคม 2564
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน จัดระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564