โครงการอาชูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายก อบต. ปะลุกาสาเมาะ ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. ได้จัดโครงการ อาชูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมของหมู่บ้านภายในตำบลปะลุกาสาเมาะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ