โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 กันยายน 2564
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมของหมู่บ้านภายในตำบลปะลุกาสาเมาะ