โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายก อบต. ปะลุกาสาเมาะ ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านการเล่นกีฬาให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติดทั้งหลาย จัดระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563