โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563

นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายก อบต. ปะลุกาสาเมาะได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง จัดระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ