ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 23, 30-31 สิงหาคม 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสำหรับการป้องกันโรคโควิด-19

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 23, 30-31 สิงหาคม 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ตำบลปะลุกาสาเมาะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชนในชุมชน

โครงการจิตอาสา เก็บขยะบริเวณบ่อขยะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะจัดโครงการจิตอาสา เก็บขยะบริเวณบ่อขยะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ปรับทัศนียภาพของชุมชนให้น่าอยู่ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน

โครงการปลูกต้นไม้ รักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ จัดกิจกรมมปลูกต้นไม้บริเวณริมข้างทางพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม และร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

อบต. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค โควิด-19 ในพื้นที่ชุมชน มัสยิด และวัด

อบต. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค โควิด-19 ในพื้นที่ชุมชน มัสยิด และวัด

กิจกรรมโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2-3 กันยายน 2563
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ณ ห้องประชุมธรรมภิบาล

#กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
#องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

 

รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในสำนักงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประหยัดไฟฟ้าในสำนักงานเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการสูญเสียพลังงาน

โครงการรรรงค์การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 อบต.ปะลุกาสาเมาะ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งจากต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะตกค้างในชุมชน เน้นใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักการ 3Rs เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในชุมชนต่อไป