โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 มกราคม 2563 กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ สนับสนุนให้เยาวชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการป้องกันโรคและส่งเสรมให้เยาวชนมีทักษะในการป้องกันตนเองจากโรค