รายงานการประชุมสภา

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เรื่อง เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ปะลุกาสาเมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เรื่อง เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศสภา อบต.ปะลุกาสาเมาะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ฯ ปี 2565