Day: มกราคม 23, 2023

ประชาสัมพันธ์ เพื่อความสะดวกของประชาชนในการติดต่อ หรือต้องการร้องเรียนเรื่องต่างๆมายัง อบต.

ประชาสัมพันธ์ เพื่อความสะดวกของประชาชนในการติดต่อ หรือต้องการร้องเรียนเรื่องต่างๆมายัง อบต. สามารถแอดไลน์ของ อบต.ได้เลยคะ

#อบตปะลุกาสาเมาะ
#ติดต่ออบตปะลุกาสาเมาะ